Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.ALLEOPONY24.PL

1.DEFINICJE

 

1.    Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.alleopony24.pl

2.    Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

3.    Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

4.    Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: Pionier Karol Palikot, Szosa Knyszyńska 107, 15-694, Fasty, NIP: 9661704671, REGON: 200281079, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.

5.    Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.

6.    Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).

7.    Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.

8.    Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.

9.    Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego oraz Konto.

10.   Konto - dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe oraz inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.

11.  Newsletter - bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

12.  Towary – towary sprzedawane w Sklepie, głównie opony: rolnicze, przemysłowe, ciężarowe oraz leśne.

13.   Cennik Dostawy – cennik usług dostawy Towarów opublikowany pod adresem http://alleopony24.pl/content/6-dostawa

 

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1.    Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

2.    Regulamin określa w szczególności:

a)      rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;

b)      warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;

c)      warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;

d)      tryb postępowania reklamacyjnego;

 

§ 2

1.    Aby korzystać z Usług, Kupujący musi zaakceptować Regulamin.

2.    Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów. Sprzedawane towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach sklepu.

3.    Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.    Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

 

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

 

§ 4

1.    Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .

2.    Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

3.    Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4.    Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

 

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – pod numerami: + 48 789 444 575 oraz + 48 571 237 751, e-mailem – biuro@alleopony24.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

 

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

 

§ 6

1.    Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

2.    Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić.

3.    W celu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

4.    Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.

5.    Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.

6.    Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.

7.    Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści). Jest to moment zawarcia Umowy.

8.    Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

§ 7

1.    Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.

2.    Niezależnie od przesłanych Kupujacemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

3.    W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.

 

§ 8

Zamówienia można składać również :

a)      za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@alleopony24.pl;

b)      drogą telefoniczną pod numerami: + 48 789 444 575 oraz + 48 571 237 751 (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej);

 

4.DOSTAWA

 

§ 9

1.    Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego. Standardowo, jeśli Towar znajduje się w magazynie Sprzedającego, dostawa realizowana jest w przeciągu 2-3 dni roboczych.

2.    Sprzedający w przeciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia informuje Kupującego o czasie koniecznym do realizacji zamówienia.

3.    W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.

4.    W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.

5.    Ustępy 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania gdy Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

6.    Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

7.    Sprzedający oświadcza, iż w przypadku bezzasadnego nieodebrania przez Kupującego przesyłki wysłanej za pobraniem, Sprzedającemu przysługuje w stosunku do Kupującego roszczenie o naprawienie poniesionej przez to szkody.

 

§ 10

1.    Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty.

2.    Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

 

§ 11

1.    Możliwe opcje dostawy Towarów są prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia. Wybór opcji należy do Kupującego.

2.    Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, niezaprezentowanej Kupującemu w trakcie składania zamówienia.

3.    Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 10 ust. 1.

4.    Kupujący może w każdej chwili zapoznać się z kosztami dostawy Towarów w Cenniku Dostawy.

 

5.CENA I PŁATNOŚCI

 

§ 12

1.    Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.

2.    Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.

3.    Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.

 

§ 13

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką wedle swojego wyboru paragon, rachunek lub fakturę.

 

§ 14

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

a)      za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.

b)      przelewem –  należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego o nr: 55 2490 0005 4530 7865;

c)      za pomocą systemu PayU;

6.NEWSLETTER ORAZ  KONTO

 

§ 15

1.    Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2.    Zarejestrowanie się Użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.

3.    Użytkownik może zarejestrować się w bazie Newslettera podczas rejestracji nowego Konta, o której mowa w § 16, a także podczas procedury zamawiania Towarów opisanej w § 6. Rejestracja następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego okienka („Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego rozsyłanego e-mailem”). Jest to moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera.

4.    Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

5.    Użytkownik korzystający z Usługi Newslettera wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą zarejestrowania się w bazie Newslettera.

6.    Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Może to zrobić poprzez odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi Newslettera w sposób wskazany w § 32 ust. 4. Subskrypcję można także anulować informując o tym Sprzedającego w dowolny sposób. Jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.

7.    Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

8.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia  użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 

§ 16

1.    Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.

2.    Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.

3.    Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.

4.    Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „Zarejestruj Się”.

5.    Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

6.    Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.

7.    Konto zostaje utworzone po zatwierdzeniu przez Użytkownika wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj Się” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza. Jest to moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konta.

8.    Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.

9.    Założenie Konta jest bezpłatne.

10.  Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi Konta w sposób, o którym mowa w § 32 ust. 4, lub poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta na stronach Sklepu. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.

 

 

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ORAZ GWARANCJA

 

§ 17

1.    Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.

2.    Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 

§ 18

1.    Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:

a)      żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;

b)      żądać wymiany Towaru na nowy;

c)      żądać obniżenia ceny;

d)      odstąpić od Umowy;

1.    Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

2.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

3.    W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.

4.    W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.

5.    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.    Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

§ 19

1.    Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie na adres e-mail oraz pod numerem telefonu, o których mowa w § 8.

2.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.

3.    W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.

4.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

 

§ 20

1.    Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

2.    Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3.    Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

4.    Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:

a)      zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;

b)      zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c)      zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

1.    Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

 

§ 21

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.

§ 22

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

 

§ 23

1.    Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

2.    Sprzedający oświadcza, że wszelkie sprzedawane w Sklepie opony oraz wyroby gumowo-techniczne przeznaczone do kompletacji opon, tj.: koła, dętki oraz ochraniacze objęte są gwarancją ich producenta.

3.    Warunki gwarancji oraz zasady jej realizacji zależą od danego producenta i przedstawione są w kolejnych § Regulaminu.

 

§ 24

Goodyear, Dunlop, Sava, Dębica

1.    Firma Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Sava) oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica), zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak poniżej:

a) opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji.

b) opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat.

c) opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat.

1.    Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.

2.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta;

b) dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację;

c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%;

1.    Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

2.    W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.

3.    Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.

4.    Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika TWI.

5.    Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:

a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur.

b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi.

c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta.

d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami.

e) jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami.

f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nie wyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP).

g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim).

h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego.

i) przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.

j) szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. „poząbkowania”.

k) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika,

l) umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.

m) naturalnego procesu starzenia się gumy.

1.    Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

2.    Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

3.    W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie nową a w przypadku przerwania produkcji reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony.

4.    Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru: 100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)]%.

 

§ 25

Bridgestone, Firestone

1.    Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy oraz udziela gwarancji według następujących zasad:

2.    Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.

3.    Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone Sales Polska lub osobę upoważnioną przez Bridgestone Sales Polska.

4.    Okres gwarancji dla wszystkich produktów wynosi 4 lata od daty sprzedaży. Dla pełnego zwrotu (wymiana opon) okres gwarancji wynosi 1 rok. Dla opon zakupionych wcześniej niż rok od daty uznanej reklamacji, ale nie później niż 4 lata od daty sprzedaży, zastosowana będzie metoda częściowego zwrotu, tzw. metoda pozostałej głębokości bieżnika (PGB), ustalona wg zużycia bieżnika.

5.    W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt.

6.    Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej:

a)      zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem;

b)      opony zużyte poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte);

c)      opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane, opony z niewłaściwie wypełnioną Kartą opony;

d)      zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, niewyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używania niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia;

e)      zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi;

f)       uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg.

1.    Rekompensata będzie przeprowadzana według następujących zasad: w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem - rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż 4 lata od daty sprzedaży, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. Metody PGB.

2.    Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.

3.    Opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny spełniać następujące warunki:

a)      wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy;

b)      wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów;

c)      standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane;

d)      w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone Sales Polska.

1.    Wszystkie przypadki nieomówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.

 

§ 26

Continental, Barum, Mitas

1.    Continental Opony Polska Sp. z o.o. gwarantuje że wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy Continental lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt. 2 pkt .6 i mogą być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone.

2.    Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60-ciu miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym.

3.    Ewentualne reklamacje winy być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do jednego z upoważnionych przez COP Punktów Obsługi Gwarancyjnej. Data postawienia opon do dyspozycji Punktu Obsługi Gwarancyjnej jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

4.    Reklamacja będzie rozpatrzona w oparciu o wyniki badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów.

5.    COP załatwi reklamację na wadliwe opony według własnego uznania tj.:

a)      dostarczy opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon;

b)      zwróci odpowiednią część ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zalecanego cennika COP lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna.

1.    Okres gwarancji trwa od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu do czasu gdy bieżnik w oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI Za wyjątkiem przypadków o których mowa poniżej w pkt.7, rekompensatę z tytułu gwarancji przyznaje się do wysokości ograniczonej poprzez odliczenie wartości zużycia reklamowanej opony przy czym zużycie to oblicza się według następującego wzoru:

A - procentowy wskaźnik zużycia opony który zaokrągla się do pięciu procent

B - średnia głębokość bieżnika zmierzona w trzech punktach i wyrażona w milimetrach

C - głębokość bieżnika nowej opony wyrażona w milimetrach

1.    Na wniosek reklamującego COP zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony.

2.    COP nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z:

a)      nieprawidłowego przechowywania opon;

b)      założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana;

c)      użycia nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu, używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi;

d)      uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem;

e)      przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu (niewyważenie, uszkodzone hamulce, zawieszenie itp.);

f)       eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon;

g)      mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon, sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy);

h)      uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.);

i)        używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika;

j)        naprawiania opony (wulkanizacja) poza producentem;

k)      przeciążanie pojazdu;

1.    COP nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.

2.    Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada numeru DOT l/lub numeru seryjnego.

 

§ 27

Michelin, Kormoran, Kleber, BFGoodrich, Taurus

1.    Przedmiotem gwarancji są opony marki BF Goodrich, Kleber, Kormoran, Michelin i Taurus, zwane dalej Wyrobami.

2.    Firma MICHELIN, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje, że Wyroby marki BF Goodrich, Kleber, Kormoran, Michelin są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.

3.    Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika od wskaźnika TWI*, po osiągnięciu którego Wyrób uznany jest za zużyty.

4.    Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.

5.    Niniejszą gwarancją nie są również objęte wyroby uszkodzone wskutek między innymi:

a)      nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów, określonych przez Gwaranta;

b)      nieprawidłowego montażu lub demontażu;

c)      nieprawidłowej eksploatacji wyrobu;

d)      eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowania Wyrobu na niewłaściwej albo uszkodzonej obręczy, zamontowania dętki lub ochraniacza, innych niż zalecane lub dopuszczalne przez Gwaranta;

e)      złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia;

f)       uszkodzeń mechanicznych, w tym spowodowanych uderzeniem barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni itp., przecięć czy przebić;

g)      przeciążenia Wyrobu i eksploatacji na niewłaściwym ciśnieniu (za wysokim lub zbyt niskim);

h)      nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym nie zabezpieczenia go przed działaniem substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradację gumy;

i)        nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta;

j)        nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania, przyśpieszania i jazdy z zablokowanymi kołami;

k)      wypadku drogowego;

l)        umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu;

m)   działania ognia;

n)      użycia Wyrobu w sporcie lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego;

1.    Zgodnie z Polską normą nr PN-C-94300-7 maksymalny okres przechowywania opon wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja nie jest ważna na wyroby sprzedane po upływie tego okresu. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę lub wynikające z tego koszty.

2.    Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

a)      zgłoszenie reklamacji w punkcie zakupu Wyrobu

b)      przedstawienie dowodu zakupu

c)      dostarczenie reklamowanego Wyrobu, a w przypadku Wyrobu dętkowego (lub używanego z dętką) dostarczenie razem z nim dętki

d)      na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta

1.    Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

2.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

3.    Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy. Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko na wyroby sprzedane użytkownikowi na terenie Polski.

4.    *TWI - wskaźnik dopuszczalnego zużycia rzeźby bieżnika, umieszczony w sześciu miejscach na obwodzie opony (występy w rowkach bieżnika oznaczone na boku opony symbolem TWI), przeznaczony do wizualnej oceny zużycia opony.

5.    Zużycie do wskaźnika TWI = zużycie co najmniej w jednym miejscu na obwodzie opony.

 

§ 28

Pirelli

1.    Firma PIRELLI gwarantuje dobrą jakość opon i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji na okres 24 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 48 miesięcy od daty produkcji. W okresie gwarancji wszystkie reklamowane opony, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna będą wymieniane na nowe, wolne od wad. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyna była wada fabryczna. Po upływie okresu gwarancji do okresu 48 miesięcy od daty produkcji - klient może uzyskać zwrot części ceny ofertowej obowiązującej w dniu sprzedaży opony lub uzyskać nowy wyrób na zasadach częściowego rozliczenia tj:

a)      Za zużytą część wyrobu koszty ponosi klient

b)      Za część niewykorzystaną do pełnej wartości użytkowej (wskaźnik TWI) koszty ponosi gwarant.

1.    Podstawą ustalenia należności jest pozostała średnia wysokość rzeźby bieżnika opony wynikająca z pomiaru w 3- ech miejscach na obwodzie. Pomiaru dokonuje upoważniony pracownik wyznaczony przez producenta. Zastrzega się możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:

2.    Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.

3.    Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.

4.    Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.

5.    Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).

6.    Uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem (nieprawidłowe ciśnienie, ponadnormatywne obciążenie opony).

7.    Gdy uszkodzenie powstało podczas transportowania towaru, przez osoby trzecie lub klienta.

8.    Gdy uszkodzenie powstało przy głębokości rzeźby bieżnika równej lub mniejszej niż 1,6 mm.

9.    Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt z punktem zakupu towaru. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

 

§ 29

Vredestein

1.    Firma Vredestein zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów wyprodukowanych przez Producenta, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem.

2.    Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.

3.    Vredestein udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty produkcji Produktu lud od momentu osiągnięcia całkowitego zużycia Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

4.    Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z:

a)      nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania Produktu, podczas których narażony jest on w szczególności na odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur;

b)      eksploatacji produktu niezgodnie z niego przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi;

c)      nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu, w tym montażu na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie lub wymiarze innym, niż zalecane przez Producenta;

d)      eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy;

e)      niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyspieszania;

f)       niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w szczególności nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo – gumowych, sprężyn, resorów i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych;

g)      nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych;

h)      eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i/lub Producenta;

i)        wszystkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych;

j)        użycia w zawodowych sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego;

k)      zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostałymi poza kontrola producenta pojazdu i Producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadek drogowy, pożar, powódź, itp;

1.    Gwarancja nie obejmuje Produktów:

a)      naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot, który naprawy dokonał;

b)      bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces;

c)      z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem DOT;

d)      całkowicie zużytych;

1.    Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu ogumienia.

2.    Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu do miejsca jego zakupu.

3.    W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji Nabywca ma prawo:

a)      do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu.

b)      do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą Procentowemu Stopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu Produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu zakupu Produktu, cenę detaliczna Produktu.

1.    Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z gwarancji, a będące skutkiem wad Produktu stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.

2.    Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z Ustawy o Prawach konsumenta.

 

§ 30

Yokohama

1.    Gwarancja obejmuje tylko te uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi.

2.    Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty produkcji opony.

3.    Po upływie dwóch lat od zakupu opony przez Użytkownika w wypadku uznania reklamacji stosuje się tzw. metodę częściowego zwrotu pozostającej grubości bieżnika.

4.    Jeśli reklamacja zostanie uznana przed upływem dwóch lat od zakupu przez Użytkownika, rekompensata będzie polegać na wymianie na produkt nowy lub w wypadku zaprzestania jego produkcji na produkt podobny.

5.    Reklamacja lub częściowa rekompensata nie będzie uznana jeśli:

a)      uszkodzenie opony spowodowane jest niewłaściwą eksploatacją lub przechowywaniem a także wadami związanymi z pojazdem na którym była eksploatowana,

b)      opona była wcześniej naprawiana

c)      w wypadku użycia opony w rajdach lub innych zawodach

d)      do montażu stosowano niewłaściwe, uszkodzone lub skorodowane obręcze

e)      uszkodzenia opony wynikają z wadliwej nawierzchni drogi

f)       opona zostanie celowo uszkodzona

1.    Osobą właściwą do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawiciel wskazany przez producenta.

2.    Wszystkie przypadki nie omówione będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.

 

§ 31

Pozostałe marki (Belshina, Dneproshina, Kama, Kirov, Omskshina, Ozka, Seha, BKT, Rosava, Uralshina, Voltyre, Yarosław, Petlas, Starmaxx, Starco, Aeolus, Antyre, Long March i inne)

1.    Gwarancji udziela się na 24 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż do momentu zużycia bieżnika, co wykazuje wskaźnik zużycia bieżnika (TWI). Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta. Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako całkowicie zużyta i nie podlega gwarancji.

2.    Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:

a)      uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia);

b)      nieprawidłową eksploatacją;

c)      nieprawidłowym montażem;

d)      złym stanem technicznym pojazdu

e)      nieprawidłowym przechowywaniem;

1.    Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.

2.    Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży.

3.    Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad lub zwrot środków pieniężnych za zakup towaru.

 

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

§ 32

1.    Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).

2.    Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:

1.    umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.    umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.    umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

4.    umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

5.    umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

6.    umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.    Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

4.    Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.

5.    Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu: http://alleopony24.pl/content/1-delivery .

6.    W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego.

7.    Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

 

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

 

§ 33

Przepisy § 34, § 35, § 36 i § 37, § 38 oraz § 39 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się tylko i wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami.

 

§ 34

1.    Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

2.    Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

 

§ 35

Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 36

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

 

§ 37

Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

 

§ 38

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

§ 39

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

 

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 40

1.    Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego.

2.     Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

3.    Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe w żadnym wypadku nie są przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim.

4.    W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

5.    Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie zastosuje się do wystosowanego przez Kupującego żądania.

6.    Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

 

§ 41

1.    Sklep posługuje się plikami cookies.

2.    Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:

a)      utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła do Konta;

b)      dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika;

c)      tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;

d)      opracowywanie zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych;

1.    Pliki cookies zostaną zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody na instalację i używanie. Zgoda udzielana jest poprzez skonfigurowanie systemu komputera, oraz programów umożliwiających przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Chrome i in.) w sposób, który umożliwi instalacje plików „cookies” na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z serwisu.

2.    Sprzedający informuje, że Użytkownik może usunąć instalację plików „cookies”.

 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 42

1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

2.    Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.

 

§ 43

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 05-01-2020r.

2.    Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

3.    Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.