Warunki Gwarancyjne

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

1. Gwarancja obejmuje przyczyny tkwiące w oponach a w szczególności związane z wykonawstwem, materiałami lub konstrukcją, o ile one wystąpią w ciągu okresu wymienionym w polu „Gwarancja” od daty zakupu.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać u Sprzedawcy opon.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a) zgłoszenie reklamacji poprzez przedłożenie kompletnie wypełnionego formularza opracowanego przez Gwaranta.

b) przekazanie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym opony oraz dołączenie kopii dowodu zakupu i karty gwarancyjnej.

c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%.

d) na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta — udostępnienie pojazdu.

4. Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji przekazywana jest Użytkownikowi e-mailem.

5. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie przysługuje odwołanie do Gwaranta.

6. W przypadku nieuznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.

7. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.

8. Niniejszą gwarancją nie są objęte opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub numerem homologacji europejskiej ECE i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki maksymalnego zużycia — TWI zostały odkryte w jakimkolwiek miejscu opony) oraz naprawiane, pogłębiane, modyfikowane poza producentem.

9. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek między innymi:

a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur.

b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi.

c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez utycia odpowiedniej pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta, zastosowania dętki do opony bezdętkowej.

d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opony i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami.

e) jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania.

f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP).

g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim).

h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz utycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego.

i) przebicia, przecięcia, rozdarcia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kolami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę, ostry/kanciasty przedmiot w/na jezdni, wypadku lub kolizji itp.

p) szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. "poząbkowania".

k) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika i innego umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.

I) naturalnego procesu starzenia się gumy.

10. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późniejszymi zmianami).

II. ZASADY ROZLICZANIA REKLAMACJI UZNANYCH.

1. W przypadku uznania reklamacji opona przechodzi na własność Gwaranta, a Użytkownik otrzymuje rekompensatę w wysokości odpowiadającej pozostałej, użytecznej części opony. Realizacja rozliczenia odbywa się za pośrednictwem Sprzedawcy.

2. Procentową wielkość rekompensaty oblicza się wg poniższej formuły:

Wzór

A — procentowa wielkość rekompensaty [%].

B — głębokość rzeźby reklamowanej opony [mm] (do kalkulacji przyjmuje się najniższe miejsce).

C — głębokość bieżnika opony nowej [mm].

3. Dla opon rolniczych, przemysłowych i do robót ziemnych (OTR, EM), procentową wielkość rekompensaty określa się w oparciu o liczbę miesięcy od daty sprzedaży lub daty produkcji i procentowy stopień zużycia opony wg poniższych tabel:

    

Uwaga: Gwarant, według swojego wyboru, może w ramach uznanej reklamacji oponę naprawić.

III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OPON.

a) montować na pojeździe opony dokładnie w rozmiarze, nośności i maksymalnej prędkości, jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,

b) montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika).

c) należy wyważać dynamicznie kola (obręcz + opona) każdorazowo na początku eksploatacji, a następnie nie rzadziej niż co 10 tys. km. zabieg ten zapewnia komfort jazdy i eliminuje przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk i opon.

d) dokonywać okresowej rotacji tj. zmiany pozycji opon na pojeździe nie rzadziej niż co 5-7,5 km, o ile producent pojazdu nie zaleca inaczej, co zapobiega ewentualnemu nierównomiernemu zużyciu bieżnika.

e) ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu i nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz każdorazowo przed dłuższą podróżą.

f) eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia eksploatacyjnego pojazdu (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon i w katalogu producenta).

g) kontrolować stan techniczny pojazdu.

h) eksploatować opony, stosując odpowiednie do rozmiaru opony rozmiary obręczy.

i) kontrolować na bieżąco stan opon i wymieniać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń.

j) montować / demontować i wyważać opony wyłącznie w specjalistycznych serwisach.

k) należy zawsze dostosować styl jazdy prędkość do warunków panujących na drodze oraz stopnia obciążenia pojazdu, a także unikać gwałtownego hamowania i przyspieszania — szczególnie zrywania przyczepności kół napędowych przy ruszaniu i doprowadzania do zablokowania kół.

l) unikać styczności opony z olejami, smarami i substancjami chemicznymi.

m) należy zawsze wymieniać zawór na nowy przy wymianie opon.

n) przy wyborze i zakupie opon zasięgnąć u sprzedawcy informacji o oponach i sposobie ich eksploatacji.

o) zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w opony o głębokości bieżnika co najmniej 1,6 mm (tzw. oznaczenie TWI — Tread Wear Indicator), w oponach zimowych o najnowszej konstrukcji, oprócz oznaczeń TWI, znajdują się dodatkowo wskaźniki minimalnej zalecanej bieżnika w warunkach zimowych (4 mm), umieszczone na poziomie miejsc oznaczonych symbolem śnieżynki (tzw. WWI — Winter Wear Indicator) w barku.

IV. PRZECHOWYWANIE OPON.

Opony należy przechowywać zawsze czyste, w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroniąc je przed działaniem ozonu, substancji trących lub ropopochodnych. Opony zamontowane na obręczach przechowuje się zawieszone na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie 4 koła). Opony bez obręczy przechowuje się w pozycji pionowej (stojącej)

W obydwu ww. przypadkach należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie, żeby uniknąć trwałych deformacji.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

"www.alleopony24.pl"

biuro@alleopony24.pl,
tel: 789-444-575

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.alleopony24.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

„Pionier Karol Palikot”
ul. Dębowa 11
16-002 Dobrzyniewo Duże

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.