Zobowiązania reklamacyjne - Neumaster - Alleoponz24

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE — NEUMASTER

1. Warunki gwarancyjne:

Firma „Pionier Karol Palikot” oświadcza, że wszystkie opony oraz wyroby gumowo-techniczne przeznaczone do kompletacji opon: koła, dętki oraz ochraniacze objęte są gwarancją producenta w całości.

Okres gwarancyjny na opony przemysłowe pneumatyczne marki „Neumaster” wynosi 3 lata od daty produkcji.

W przypadku reklamacji opon firma „Pionier” rozpatrzy kwestię serwisu gwarancyjnego wyłącznie na podstawie własnej ekspertyzy technicznej opony.

2. Gwarancji nie podlegają opony w następujących przypadkach:

2.1 Gdy doszło do uszkodzenia opony w wyniku naruszeniu zasad eksploatacji:

- uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu z naruszeniem zasad bezpieczeństwa (szarpnięcia, gwałtowne hamowania, eksploatacja na nierównych powierzchniach itp.) prowadzących do mechanicznych uszkodzeń opony.

- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania opony pod obciążeniem przekraczającym maksymalne dopuszczalne normy,

- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego transportowania lub składowania opon. - uszkodzenia powstałe w wyniku nieprofesjonalnego montażu lub demontażu opon.

- uszkodzenia spowodowane agresywnymi substancjami takimi jak: oleje, smary, paliwa.

2.2 W przypadku stosowania opon o różnym stopniu zużycia gumy na jednej osi.

2.3 W przypadku gdy opona przeszła naprawę, odnowienie lub nieprofesjonalnie dokonano pogłębienia bieżnika, w wyniku którego została zmieniona struktura bieżnika.

2.4 W przypadku gdy opona nie posiada nr. DOT i/lub nr. seryjnego.

3. Zobowiązania gwarancyjne:

Pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji pojazdu w odniesieniu do przepisów dotyczących specyfikacji technicznej opon, obciążenia, prędkości i zastosowania we właściwym pojeździe gwarantuje się

• zgodność opony z warunkami technicznymi producenta.

• brak wad produkcyjnych w czasie pełnego okresu eksploatacji opony.

Uwaga! Zakończenia eksploatacji opony następuje po całkowitym zużyciu bieżnika.

4. W przypadku wykrycia wad fabrycznych firma „Pionier” gwarantuje:

a)Wymianę wadliwego wyrobu na nowy lub na życzenie kupującego zwrot wartości zakupu, jeżeli opona nie była używana, lub zużycie bieżnika wynosi nie więcej niż 2,00 mm.

b)Wypłatę odszkodowania, jeżeli opona była eksploatowana poprawnie, a zużycie bieżnika wynosi powyżej 2,00 mm w zależności od stopnia zużycia opony.

c)Zwrot poniesionych kosztów transportu wadliwej opony do miejsca wskazanego przez firmę „Pionier". Zwrot kosztów nastąpi wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających faktyczne poniesione koszty dostawy. W przypadku wyjawienia wady eksploatacyjnej produktu. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi. Wszelkiego rodzaju inne koszty nie podlegają pod działanie gwarancyjnych zobowiązań.

4.1 Gwarancja będzie rozpatrywana wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu w firmie „Pionier".

4.2 Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty dostarczone bezpośrednio pod adres wskazany przez firmę „Pionier".